Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommuneplanens arealdel paragraf 14

Karine Engebretsen Endret:09.08.2017 13:42 Emneord (los) Arrangement

Denne teksten er hentet fra Kommuneplanens arealdel Planbestemmelser (i kommuneplan for Halden 2011-2023), § 14 Reklame og skilt (PBL § 30-3)


a) Søknad om oppføring av reklameskilt/reklameinnretninger og lignende skal behandles i henhold til Plan- og bygningsloven § 30-3 og Vegloven § 33.

Tillatelsen gis for en periode på 5 år. Ut over dette kan kommunen kreve reklameskilt/reklameinnretninger fjernet i henhold til Plan- og bygningsloven § 30-3 og Vegloven § 33.
Det kreves ikke søknad for reklameskilt/reklameinnretninger som er mindre enn 0,6 m², montert flatt på vegg.


b) Reklameskilt skal ha størrelse, farge og utforming som ikke er skjemmende. Reklameskilt skal tilpasses
eksisterende bebyggelse og omgivelser i størst mulig grad. Det er ikke tillatt med blinkende eller bevegelige reklameskilt/reklameinnretninger.


c) I Halden sentrum og områder med bevaringsverdig bygningsmiljø eller områder avsatt til spesialområde
bevaring/hensynssone bevaring, eller annen vernet bebyggelse skal det ved utforming av skilt etter søknad utvises særlig hensyn til eksisterende bebyggelse.


d) Skilt og reklame i form av lyskasser tillates ikke. I områder avsatt til industri eller næring kan det allikevel tillates dersom utførselen har lukket font slik at kun tekst eller symboler er gjennomlyst


e) Det tillates ikke oppføring av lyssatt reklameskilt i områder avsatt til bolig, med unntak av forretninger eller annen næringsvirksomhet som betjener boligområdet.


f) Frittstående reklameinnretninger tillattes normalt ikke. Med frittstående reklameinnretning forstås
flaggstenger i tilknytning til kontor/forretning, reklametårn, frittstående skilt med fot, mv. Etter søknad kan frittstående reklameinnretninger plasseres i områder avsatt til sentrumsformål eller næring.


g) Reklameskilt/reklameinnretninger skal plasseres over åpninger på byggets hovedfasade. Summen av skilt skal ikke dekke mer enn ¼ av bygningens horisontale fasadelengde

På næringsbygg som inneholder flere virksomheter, skal firmaenes skilt samordnes slik at det oppnås en
tilfredsstillende estetisk helhetsvirkning. Virksomheter i lokaler med fasade langs fortau eller gate med egen inngang, kan ha egne skilt. Det tillates ikke oppført mer enn et uthengsskilt og ett veggskilt for hver
virksomhet som drives i bygget. Dersom en virksomhet har to eller flere inngangspartier kan det vurderes å tillate flere enn ett sett skilt.
NS 3940 (areal- og volumberegninger av bygninger), eller senere revisjoner av standarden, skal benyttes
ved beregninger.


h) På takflate, gesims eller møne, er det ikke tillatt å plassere reklameskilt eller annen form for
reklameinnretning.


i) Uthengsskilt skal ikke ha større bredde enn 1,0 meter. På fredede eller bevaringsverdige bygninger skal den maksimale bredden på uthengsskilt være 0,6 meter.


j) Det er ikke tillatt med produktreklame såfremt denne ikke er en del av egenreklamen og ikke er dominerende i forhold til egenreklamen.


k) Dersom en virksomhet opphører og/eller lokaler fraflyttes skal alle skilt som omhandler virksomheten fjernes umiddelbart.


l) Reklame på markiser tillates ikke. Kommunen kan i spesielle tilfeller vurdere om firmanavn eller firmalogo kan aksepteres.
m) I naturlandskap, kulturlandskap, parker og friområder må det ikke oppføres reklameskilt. Etter søknad kan informasjonsskilt utplasseres.


n) For idrettsanlegg og næringsparker skal det foreligge en helhetlig skiltplan hvor en samordning av
skilt/reklameinnretninger vektlegges.

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

Opprettet: 20.10.2015 10:24

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar