Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Helsehus

Karine Engebretsen Endret:17.10.2017 10:13 Emneord (los) Helsehuset, Legevakt, Rus og psykiatri, Rehabilitering og aktivitet, Behandlende tjenester

Halden-helsehus.pngHelsehuset er et sentralt element for å imøtekomme kommunehelsetjenestens utfordringer, - et lokalt medisinsk senter. Et samarbeidsprosjekt mellom Halden kommune, Aremark kommune og Sykehuset Østfold.

 
Helsehuset er lokalisert på toppen av Stangeberget med utsikt over Halden og består av både forebyggende og behandlende tjenester.

Enheten inneholder tjenester slik som rehabiliteringsavdeling, lindrende enhet, kommunale akutt døgnplasser (KAD), korttids/langtidsplasser, legevakt, legetjenester, fengselshelsetjenesten, rus- og psykiatritjenestene og avdeling aktivitet og mestring (fysioterapeuter, ergoterapeuter, syn/hørsel kontakt, hjelpemiddellageret, kreftkoordinator, demenskoordinator og frisklivsentral


Område Aktivitet og mestring:

Tilbud til brukere som har behov for habilitering og rehabilitering gjennom tverrfaglig samarbeid. Fokus på mestring, selvstendiggjøring, aktivitet og deltakelse, samt forebyggende virksomhet. 

Halden rehabiliteringssenter

Ergoterapitjenesten

Fysioterapitjenesten           

Fagkonsulent syn/hørsel          


Kreftkoordinator                         

En samtalepartner som kan gi råd og veiledning til pasient, pårørende og helsepersonell i forhold til diagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved livets slutt.


Rus- og psykiatritjenesen                  

Tjenesten har oppfølging av personer med rus og psykiske lidelser.
Tjenesten består av; Aktivitetssenter     
Oppfølgingstjenesten rus
Psykiatriteam                                  
Boliger til brukergruppen


Legevakt:                                         

En interkommunal legevakt som dekker Aremark og Halden kommuner. På dagtid er det en sykepleier som betjener legevaktsentralen. Kveld, natt og helger drives tradisjonell legevakt med lege og to sykepleiere til stede. Legevakten betjener trygghetsalarmene for Halden kommune hele døgnet.
 

Laboratorietjenester

Tjenesten inngår i Sykehuset Østfold, åpent alle hverdager fra kl. 08.00 – 15.00. Endringer kan forekomme i ferier og ved høytider.
 
Varmtvannsbasseng
Målgruppen er de som har behov for ekstra varmt vann og\eller ikke har mulighet til å komme ned i et vanlig basseng. Dette gjelder bl.a. fysisk funksjonshemmede voksne og barn, revmatikere, palliative pasienter o.l.

Trivselsstue                                        
Benyttes blant annet til aktiviteter for pasienter og kursvirksomhet for ansatte. Trivselsstua er et naturlig samlingspunkt for alle våre frivillige medarbeidere.
 
  
Helsehuset kommer som et resultat av Samhandlingsreformen. Denne reformen har som mål at pasienten skal få:
 
 

Rett behandling - på rett sted - til rett tid

 

Reformens intensjon er å sikre en fremtidig helse – og omsorgstjeneste som både ivaretar pasientens behov for koordinerte tjenester, samt samfunnsøkonomiske utfordringer. Kommunenes rolle er endret, og det presiseres et økt ansvar for å skape helhetlige pasientforløp.
 
Satsningsområdene er:                            
         - forebygging                                                 
         - tidlig intervensjon                                   
         - tidlig diagnostikk                                    
         - behandling og oppfølging
 
Målet er å styrke tilgjengeligheten til tjenesten, slik at de som trenger bistand, i større grad kan motta tilbud om tjenester lokalt, samt å øke kvaliteten på tjenestetilbudet.
 
Kontaktpersoner:

Leder Helsehuset                                        
Solfrid Ramdal solfrid.ramdal@halden.kommune.no      
Tlf: 90213596
 
Enhetsleder sykehjem:                
Anniken Nilsen anniken.nilsen@halden.kommune.no         
Tlf: 41272441

Områdeleder Aktivitet og mestring                       
Ann Sofie Næss ann.sofie.naess@halden.kommune.no        
Tlf: 93244064

Områdeleder Rus og psykiatri:           
Marit Skauge Johnsen marit.skauge.johnsen@halden.kommune.no     
 Tlf: 69172519
 
Kreftkoordinator:                                
Tlf: 47475970

 

Demenskoordinator:
Benedicte Borge Bakstad benedicte.bakstad@halden.kommune.no
Tlf: 93244096Kommunelogo.bmp      SOLogo48.png 

 

|
Kommentarer                                                                                                                                                                                      

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

 Eksterne lenker

 

 

Opprettet: 27.04.2016 09:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar