Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Hverdagsrehabilitering

Lisa Gustavsen Endret:30.05.2018 10:01 Emneord (los) Prosjekter, Helse og omsorg

​Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet: Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå? Hverdagsrehabilitering er brukerstyrt og tar utgangspunkt i brukerens egne ressurser, ønsker og mål. Det er viktig å muliggjøre aktivitet og samfunnsdeltakelse for hver enkelt, slik at de opplever økt livskvalitet og at de legger «mer liv til årene» ikke bare «flere år til livet». Det er viktig å ha tydelige målgrupper, der brukerne er motiverte, kan ta instruksjon og kan nyttiggjøre seg treningen. God dialog med brukere og pårørende er helt essensielt.


hverdagsreh.pngDet er helt nødvendig å tenke annerledes i tildelingen av helsetjenester for å kunne opprettholde en bærekraftig økonomi. Når en bruker får økt mestringsevne, medfører det redusert behov for hjemmetjenester og utsettelse av behov for institusjonsplass. Det vil gi en kvalitativt bedre tjeneste til brukeren, samtidig som det vil kunne gi en økonomisk effekt på sikt. Hverdagsrehabilitering som arbeidsmetode har fokus på tidlig, intensiv, tidsavgrenset og tverrfaglig innsats. Man må forvente at det blir en økonomisk «pukkeleffekt» ved oppstart, da det tar lenger tid å trene brukerne i stedet for å gi de passive tjenester.


Mål

«Lengst mulig aktiv i eget liv – i eget hjem» - opplevelse av økt livskvalitet, mestring, deltagelse og selvstendighet.

Kompetanse og kunnskapsbasert praksis er viktige elementer i Hverdagsrehabiliteringen. Innføring av nytt tankesett (hverdagsmestring) og ny arbeidsform (hverdagsrehabilitering) krever opplæring av ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Det vil være nødvendig med en holdningsendring, der fokus nå skal være aktivitet og egenmestring hos brukere, der det tidligere ble blitt gitt mer passive tjenester. Erfaring fra andre kommuner opplever medarbeiderne som mer fornøyde og motiverte i sin arbeidshverdag. De ser at aktiv innsats gir resultater, der brukerne mestrer dagliglivets aktiviteter.

Hverdagsrehabilitering skal bidra til endring i de tradisjonelle helse- og omsorgstjenestene, der det aller viktigste er økt mestring og livskvalitet hos brukerne. Ved å redusere behovet for hjemmetjenester, samt utsettelse av heldøgnsomsorg, vil man også oppnå en positiv, økonomisk effekt. Innføring av Hverdagsrehabilitering som arbeidsmetode, vil derfor være en vinn-vinn situasjon for alle. Har vi råd til å la være?

For videre drift av hverdagsrehabilitering, legges tiltaket inn i framtidige budsjett,
samt 
økonomiplanen for 2017-2020.

Les mer:

Hverdagsrehabilitering.pdf

Prosjektplan Hverdagsrehabilitering.pdf

Opprettet: 26.03.2018 13:29

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar