Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Barnevern

Barneverntjenestens oppgaver er gitt i Lov om barneverntjenester. Loven gjelder for barn fra 0 til 18 år. Unge som har fylt 18 år kan samtykke til at tiltak som er iverksatt før de fylte 18 år, kan forlenges inntil ungdommen fyller 23 år.

Om enheten

Barneverntjenesten skal ta i mot og undersøke meldinger om bekymring for barn og unge. Etter at barneverntjenesten har undersøkt barnets situasjon, kan det etter samtykke fra foreldrene iverksettes ulike hjelpetiltak for å avhjelpe de vanskene barnet og familien har. Barn som er fylt 15 år må også samtykke til hjelpetiltak.

I noen tilfeller kan barnets omsorgssituasjon være så skadelig at barneverntjenesten vurderer å frata foreldrene omsorgen, og barnet flyttes i fosterhjem eller i institusjon.
 
Dersom foreldrene og/eller barnet når det er fylt 15 år, er uenige i dette, behandles saken i fylkesnemnda for barnevern- og sosiale saker. Avgjørelser i fylkesnemnda kan ankes inn for det ordinære rettsapparatet. Fylkesnemnda behandler også spørsmål om tvangsbehandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker. Barneverntjenesten har en barnevernvakt for akutte saker som kan nås hele døgnet.
 
116 111 – Alarmtelefonen for barn og unge har døgnåpent alle helligdager og helger.  
På virkedager er 116 111 tilgjengelige fra kl. 15.00 til kl. 08.00.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuelle lover:
Lov om barn og foreldre ( barneloven):
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker ( forvaltningsloven):
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
 
Aktuelle forskrifter:
Forskrift om fosterhjem:
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-12-18-1659
Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester:
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-12-18-1659
Fylkesmannens adgang til å ilegge kommuner mulkt ved oversittelse av fristene i barnevernloven § 6-9:
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1992-12-16-1243
Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven:
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-10-15-1090
Forskrift om statlig regional barnevernmyndighets rett til å kreve refusjon fra kommunen for opphold i institusjon:
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-11-26-1397
 

Kontaktinformasjon

Post- og besøksadresse: Familiens hus, Os Allè 4, 1777 Halden
Telefon ekspedisjon: 69 17 46 00
Telefon barnevernvakt ved krise: 901 73 222
Telefaks: 69 17 48 38
Mailadresse: postmottak@halden.kommune.no 
Leder: Wanja Katarina Stenrød Brattli

Åpningstider

​Sentralbord barnevernstjenesten: 69 17 46 00

Kontaktpersoner

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar