Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forurenset byggegrunn

Ragnhild Wendelbo Endret:19.09.2017 13:55 Emneord (los) Natur og miljø

​Graving- eller anleggsvirksomhet i et område med forurenset grunn, vil kunne føre til fare for spredning av helse- og miljøfarlige kjemikalier. Jf. forurensningsforskriften kap. 2 plikter tiltakshaver (det vil si grunneier, entreprenør eller utbygger) å undersøke om det er forurenset grunn i området der et terrenginngrep planlegges. Ved påvisning av forurensning skal omfanget kartlegges og det skal utarbeides en tiltaksplan som sikrer gjennomføring på en miljømessig forsvarlig måte. Tiltaksplanen skal godkjennes av forurensningsmyndigheten i kommunen før tiltaket kan igangsettes.

Forurensningsmyndigheten vurderer søknad og mottatt dokumentasjon og gir på grunnlag av dette tillatelse med visse vilkår eller avslag.

Forurensningsmyndigheten kan om den finner det nødvendig, med hjemmel i § 51 forurensningsloven pålegge tiltakshaver å gjennomføre undersøkelser for å fastslå om og i hvilken grad virksomheten fører eller kan føre til forurensning, for å klarlegge årsaken til eller virkningene av inntrådt forurensning, eller for å klarlegge hvordan forurensningen skal motvirkes.
§ 7, 4. ledd gir også forurensningsmyndigheten hjemmel til å pålegge den ansvarlige å treffe tiltak med nærmere angitt tidsfrist.
 
forurenset%20grunnHvordan vite om grunnen er forurenset?
Erfaringsmessig vil det være grunn til å tro at en eiendom kan ha forurenset grunn dersom den benyttes eller tidligere har vært benyttet til for eksempel:
  • Bensinstasjon og/eller tankanlegg
  • Mekanisk verksted eller skipsverft
  • Bilverksted
  • Galvaniseringsverksted
  • Impregneringsverk
  • Avfallshåndtering og deponivirksomhet

 

 

 

Aktuelle kilder til informasjon om eiendommen :

  • Datatbasen Grunnforurensning gir opplysninger om eiendommer hvor det er registrert eller begrunnet mistanke om forurensning til grunnen
  • Kommunen, som blant annet kan gi opplysninger om reguleringsbestemmelser og eiendomshistorie
  • Tingretten, som kan opplyse om det er tinglyste heftelser i grunnboka
 
Spørsmål vedr forurenset grunn kan stilles til:
 
Martine Ringdal, mob 99087066
 

 Kontakt

 

 Skjema

 

Opprettet: 23.11.2011 10:13

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar