Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

SMIL-midler

  Endret:07.11.2017 12:46 Emneord (los) Landbruk

SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap
SMIL som omfatter tilskudd til miljøinnsats utover det som blir forventet av vanlig jordbruksdrift.
 
SMIL er en tilskuddsordning som samler fire tidligere miljøtiltaksordninger innen temaene kulturlandskap, forurensing og planleggingsprosjekter.
Tilskuddene skal gå til tiltak ut over det som forventes eller kreves ved vanlig landbruksdrift.
 
Det er kommunene som gjør vedtak om tilskudd, og hver kommune har også sine lokale prioriteringer og bestemmelser. Tilskuddsprosenten avhenger av hva slags tiltak det er snakk om, og kan variere noe fra kommune til kommune.
 
Gårdbrukere må ha Miljøplan trinn 2 for å søke om tilskudd. Ellers kan enhver som er registrert i Enhetsregisteret søke, når det er gjort avtale med grunneier på forhånd om gjennomføring av prosjekt/tiltak. Se spesielt i "Kommentarer til forskriften".
Kommunens vedtatte Tiltaksstrategi 2013-2016 jord og skog.pdfTiltaksstrategi 2013-2016 jord og skog.pdf  legger føringer for bruken av midlene.

Forskrift om drenering.pdfForskrift om drenering.pdf

 SLF-søknad om tilskudd til drenering_bokmål_web.pdfSLF-søknad om tilskudd til drenering_bokmål_web.pdf

 

Eksempel på tenkte tiltak:

 • Historielaget og gårdbrukerne i ei grend planlegger og lager en sti som omfatter gammelt vegfar, husmannsplasser, fiskeplass, gravhauger, utsiktspunkter og ei gammel slåtteng.
 • Gammel dyrka mark lengst holder på å gro igjen. Det ryddes, gjerdes og det slippes på beitedyr.
 • Gamle, verneverdige bygninger blir restaurert.
 • En bekk som ble lukka under bakkeplanering på 70-tallet tar ikke unna flomvannet. Det legges nytt og steinsikra åpent løp, med en rensedam i øverenden. 
   
Andre aktuelle tiltak:
 • tilrettelegging for bedret tilgjengelighet og opplevelser i landskapet
 • ivaretakelse av biologisk mangfold, gammel kulturmark, freda og verneverdige bygninger
 • Investeringer i beitefelt
 • Kulturminner og kulturmiljøer
 • Inntaks- og nedløpskummer
 • Omlegging til mer miljøvennlig og estensiv drift på spesielt erosjonutsatte arealer
 • Miljøplantinger ( leplantinger, vegetasjonssoner og landskapsplantinger )
 • Økologiske rensedammer
 • Avskjæringsgrøfter
 • Oppdimensjonering av lukka løp
 • Åpne kanaler til erstatning for åpne løp
 • Terskler i åpne løp 
   
Søknadsfrist 01.05 og 01.10
 
grasdekt buffersone.jpg


 

 Kontakt

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 10.11.2011 12:18

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar