Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Mindre endring av reguleringsplan

Karine Engebretsen Endret:20.09.2017 10:58 Emneord (los) Plan
Hvorvidt en sak kan behandles som en mindre reguleringsendring beror på omfanget av endringen(e) og betinger at planavdelingen kan anbefale forslaget, og at det ikke foreligger innvendinger til endringene fra de berørte myndigheter eller private parter.
 
Med mindre endringer i plan- og bygningslovens § 12-14, menes endringer som relativt sett er mindre i forhold til planen, og som ikke går ut over hovedtrekkene i planen på en måte som forutsetter nytt offentlig ettersyn. Endringen må ikke ha nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser.
 

Mindre endring kan ikke gjennomføres etter reglene i § 12-14 dersom endringen:

  • utløser krav om risiko- og sårbarhetsanalyse etter § 4-3
  • forutsetter medvirkning fra andre enn de grunneiere som endringen berører
  • foreligger innvending fra sektormyndighet (innsigelsesmyndighet etter § 5-4)
  • forventes å påføre naboer ulemper som kan utløse krav om erstatning etter reglene i oreigningslova
Mindre endringer kan for eksempel være:
  • justering av grensene mellom arealformål
  • justering av linjeføringer for infrastrukturanlegg
  • justering av byggegrenser, frisiktssoner og lignende
  • endring av tomtegrenser
Det anbefales at saken starter som et planinitiativ for område- og prosessavklaring. Planseksjonen vil foreta en vurdering av om saken kan behandles som en mindre reguleringsendring. Ved behov avholdes oppstartsmøte. De samme krav til varsling av oppstart gjelder for endring og oppheving av reguleringsplan jfr. Plan- og bygningsloven § 12-14.
 
Komplett planforslag som viser endringer i gjeldende plan sendes kommunen etter at varslingsfristen er over. Oversendelsen bør inneholde plankart, evt. planbestemmelser, opplysninger om gjeldende plan, begrunnelse for endring av gjeldende plan, beskrivelse av evt. virkninger, samt illustrasjoner av evt. bygninger eller geotekniske vurderinger. Det skal også vedlegges dokumentasjon på evt. samråd med berørte parter.
 
Hovedutvalg for Bygg, plan og teknisk har delegert myndighet fra kommunestyret til å treffe vedtak om mindre endring av reguleringsplan.
 
Før vedtak treffes, vil kommunen forelegge saken for berørte myndigheter, og eiere og festere av eiendommer som direkte berøres, for uttalelse.

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 18.10.2011 09:52

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar